Art. 70. - [Ogłoszenie przejęcia zarządzania otwartym funduszem emerytalnym lub połączenia powszechnych towarzystw emerytalnych] - Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.930 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2023 r. do: 4 października 2023 r.
Art.  70.  [Ogłoszenie przejęcia zarządzania otwartym funduszem emerytalnym lub połączenia powszechnych towarzystw emerytalnych]
1. 
Treść zezwolenia organu nadzoru na przejęcie zarządzania otwartym funduszem lub połączenie powszechnych towarzystw otwarty fundusz ogłasza niezwłocznie w dzienniku o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń funduszu oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej.
2. 
(uchylony).
3. 
W przypadku pracowniczego funduszu informacja o treści wskazanej w ust. 1 jest podawana niezwłocznie, w sposób określony w statucie, do wiadomości akcjonariuszy pracowniczego towarzystwa zarządzającego tym funduszem.
3a. 
W przypadku dobrowolnego funduszu informacja o treści wskazanej w ust. 1 jest podawana niezwłocznie, w sposób określony w statucie, do wiadomości członków funduszu.
4. 
O treści ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, lub treści informacji, o której mowa w ust. 3 i 3a, fundusz zawiadamia niezwłocznie organ nadzoru.
5. 
Jeżeli otwarty fundusz nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru dokonuje ogłoszenia na koszt likwidatora.