Art. 50. - [Ograniczenia inwestycyjne towarzystwa emerytalnego] - Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.930 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2023 r. do: 4 października 2023 r.
Art.  50.  [Ograniczenia inwestycyjne towarzystwa emerytalnego]
1. 
Towarzystwo nie może:
1)
nabywać lub obejmować udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą ani uczestniczyć w spółkach niemających osobowości prawnej;
2)
(uchylony);
3)
udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń, z wyjątkiem pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
4)
zaciągać pożyczek i kredytów, w tym także dokonywać emisji obligacji, jeżeli wysokość zobowiązań towarzystwa z tego tytułu przekroczy łącznie 20% wartości kapitałów własnych.
2. 
Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do:
1)
papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;
1a)
obligacji, bankowych papierów wartościowych lub listów zastawnych, emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
2)
udziałów lub akcji:
a)
w spółce prowadzącej rejestr członków funduszu zarządzanego przez dane towarzystwo,
b)
w spółce rozliczającej transakcje zawierane na rynku kapitałowym w ilości niepowodującej powstania stosunku dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554),
c)
(uchylona);
3)
(uchylony);
4)
(uchylony).