Art. 150. - [Zakazy zbywania aktywów funduszu] - Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.930 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2023 r. do: 4 października 2023 r.
Art.  150.  [Zakazy zbywania aktywów funduszu]

Fundusz nie może:

1)
zbywać swoich aktywów:
a)
towarzystwu zarządzającemu funduszem,
b)
członkom zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa,
c)
osobom zatrudnionym w towarzystwie,
d)
osobom pozostającym z osobami wymienionymi w lit. b-c w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie,
e)
akcjonariuszom towarzystwa,
f)
podmiotowi związanemu w stosunku do towarzystwa,
g)
podmiotowi związanemu w stosunku do akcjonariuszy towarzystwa,
h)
(uchylona);
2)
nabywać za swoje aktywa aktywów od któregokolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 1;
3)
udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń, z zastrzeżeniem art. 141 ust. 1 i art. 151.