Organizacja administracji na obszarze powiatu miejskiego w Gdyni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.95.823

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 3 września 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie organizacji administracji na obszarze powiatu miejskiego w Gdyni.

Na podstawie art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o ustroju miasta Gdyni (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 630) oraz art. 126 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
Na czele powiatu miejskiego w Gdyni stoi urzędnik państwowy z etatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z tytułem "Komisarz Rządu w Gdyni".
Komisarz Rządu w Gdyni załatwia sprawy administracji rządowej i komunalnej, należące do jego zakresu działania, w ramach obowiązujących przepisów, bądź osobiście, bądź przy pomocy Komisarjatu Rządu, oraz innych podległych mu na obszarze powiatu władz, urzędów i organów.
Komisarjat Rządu dzieli się na wydziały. Jeden z wydziałów załatwia sprawy z zakresu działania Komisarza Rządu jako starosty grodzkiego, pozostałe wydziały załatwiają sprawy z zakresu działania Komisarza Rządu jako burmistrza, magistratu, oraz przewodniczącego rady miejskiej.
Sprawy z zakresu działania Komisarza Rządu jako starosty grodzkiego są załatwiane przez urzędników państwowych z etatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, względnie przez urzędników fachowych przydzielonych z etatów innych Ministerstw, pozostałe sprawy (§ 3) przez urzędników komunalnych.
Zastępca Komisarza Rządu w Gdyni, którym jest urzędnik państwowy z etatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zastępuje Komisarza Rządu we wszystkich sprawach należących do zakresu czynności Komisarza przewidzianych w art. 2 do 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 listopada 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 630) z wyjątkiem wymienionych w punkcie a) art. 3 tego rozporządzenia. Postanowienia §§ 29 i 30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 czerwca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 464) mają odpowiednie zastosowanie odnośnie do wszystkich wydziałów Komisarjatu Rządu.
W sprawie wewnętrznej organizacji Komisarjatu Rządu oraz trybu jego urzędowania mają odpowiednie zastosowanie postanowienia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 czerwca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 464).

Odnośnie do podziału na referaty, w wydziale spraw administracji rządowej Komisarjatu mają zastosowanie przepisy § 8 powołanego wyżej rozporządzenia.

Podział na inne wydziały oraz na referaty w tych innych wydziałach ustala Komisarz Rządu, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, stan liczebny i przygotowanie personelu, zakres czynności w dziedzinie administracji i gospodarki samorządowej, obowiązujące ustawodawstwo i t. d.

O ileby wskutek podziału na referaty miały być utworzone zarówno w wydziale spraw administracji rządowej, jak i w innych wydziałach referaty dla załatwiania spraw jednorodnych pod względem prawnym lub faktycznym, należy referaty takie łączyć w jeden referat, który zależnie od przeważającego charakteru odnośnych spraw winien być pomieszczony bądź w wydziale spraw administracji rządowej, bądź w innych wydziałach. W tym wypadku urzędnicy komunalni mogą być użyci do czynności w wydziale spraw administracji rządowej względnie urzędnicy państwowi do czynności w innych wydziałach.

Do Komisarza Rządu w Gdyni jako powiatowej władzy administracji ogólnej i Komisarjatu Rządu mają odpowiednie zastosowanie postanowienia art. art. 65, 66, 67, 69, 70 i 91 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej ż 19 stycznia 1923 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86).
Wybory 10 członków nowej Rady Miejskiej będą rozpisane w ciągu dni 30 od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia według przepisów ordynacji miejskiej z dnia 30 maja 1853 r. w brzmieniu rozporządzenia Ministra b. dzielnicy pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 490), Po dokonaniu wyborów Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu zamianuje 10 pozostałych członków nowej Rady Miejskiej.
Komisarz Rządu używa w zakresie administracji komunalnej pieczęci urzędowej, przewidzianej w art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 980) w brzmieniu zmienionem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 629).
Uposażenie Komisarza Rządu i jego zastępcy, pobierane z tytułu czynności w zakresie administracji komunalnej, określa Minister Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.