Organizacja administracji i gospodarki motoryzacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.7.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 1946 r.

DEKRET
z dnia 8 stycznia 1946 r.
o organizacji administracji i gospodarki motoryzacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Całokształt zagadnień związanych z administracją i gospodarką pojazdami mechanicznymi w Państwie powierza się Ministrowi Komunikacji.

Celem wykonania powyższych zadań zostanie utworzony w Ministerstwie Komunikacji w drodze zmiany jego statutu organizacyjnego Centralny Zarząd Motoryzacji.

Do zakresu działania Ministerstwa Komunikacji w tej dziedzinie należy:

1)
ustalanie zasad polityki motoryzacyjnej,
2)
ustalanie planu przewozów pojazdami mechanicznymi i kontrola jego wykonania oraz organizowanie całej sieci komunikacji samochodowej,
3)
współdziałanie w organizowaniu krajowej produkcji w dziedzinie przemysłu samochodowego,
4)
kontrola gospodarki i ruchu samochodowego,
5)
nadzorowanie państwowych przedsiębiorstw gospodarki pojazdami mechanicznymi,
6)
ustalanie zapotrzebowań, organizacja zakupu oraz rozdziału części zamiennych pojazdów mechanicznych, materiałów pędnych, ogumienia, akcesorii, jak również urządzeń i zaopatrzenia fabryk i warsztatów naprawy pojazdów mechanicznych,
7)
współdziałanie w ustalaniu programów i prowadzeniu szkolnictwa samochodowego,
8)
wydawanie przepisów dotyczących:

rejestracji pojazdów mechanicznych,

wydawania praw jazdy,

wydawania zezwoleń i koncesji na zarobkowy przewóz osób i towarów,

wydawania koncesji na prowadzenie warsztatów naprawy, stacji obsługi, garaży,

9)
ustalanie norm eksploatacji oraz ogólny nadzór nad eksploatacją wszelkich pojazdów mechanicznych i zwierzchni nadzór nad zakresem działania policji drogowej w porozumieniu z Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego,
10)
zawieranie w uzgodnieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych konwencji i umów, dotyczących międzynarodowego ruchu samochodowego oraz wydawanie opinii we wszelkich innych sprawach związanych z zagadnieniem motoryzacji a załatwianych przez inne władze i urzędy.

Uprawnienia w zakresie spraw, objętych art. 2, przysługujące z mocy dotychczasowych przepisów innym ministrom, przechodzą na Ministra Komunikacji.

Pojazdy mechaniczne użytkowane przez poszczególne ministerstwa i przez "Przedsiębiorstwo Polska Poczta, Telegraf, Telefon" ze względu na ich potrzeby własne będą administrowane przez te ministerstwa we własnym zakresie z zastrzeżeniem dla Ministra Komunikacji uprawnień, wynikających z art. 2 pkt 4) i 5).

Upoważnia się Ministra Komunikacji do powoływania i rozwiązywania rad, instytutów, komisji lub innych organów opiniodawczych i doradczych w sprawach motoryzacji.

Wyłącza się spod działania przepisów niniejszego dekretu te sprawy z zakresu administracji i gospodarki motoryzacyjnej, które należą do kompetencji Ministra Obrony Narodowej.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Komunikacji w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Skarbu i Bezpieczeństwa Publicznego.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie dotychczasowe przepisy w przedmiotach unormowanych niniejszym dekretem.