Organ właściwy w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin. - Dz.U.2018.1957 - OpenLEX

Organ właściwy w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1957

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin

Na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, 138, 730 i 912) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa organ właściwy w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin, zakres jego działania, stopień dysponenta środków, siedzibę organu, strukturę organizacyjną oraz sposób powoływania i odwoływania organu oraz jego zastępców.
1. 
Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej, zwany dalej "Dyrektorem Biura", jest organem właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego osób, o których mowa w § 1.
2. 
Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
3. 
Zastępców Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej na pisemny wniosek Dyrektora Biura.
Dyrektor Biura jest dysponentem trzeciego stopnia środków budżetu państwa.
Siedzibą Dyrektora Biura jest miasto stołeczne Warszawa.
Do zadań Dyrektora Biura należą:
1)
ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia oraz ustalanie prawa do innych świadczeń i ich wysokości na podstawie odrębnych przepisów funkcjonariuszom Służby Więziennej zwolnionym ze służby oraz członkom ich rodzin;
2)
dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego oraz świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, a także współpraca z instytucjami finansowymi w tym zakresie;
3)
dokonywanie waloryzacji wypłacanych świadczeń pieniężnych;
4)
dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych;
5)
ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych oraz dochodzenie ich zwrotu;
6)
współpraca z organami emerytalnymi i rentowymi w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego;
7)
współpraca - w granicach uprawnień - z organami administracji rządowej, organami jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz komórkami organizacyjnymi Centralnego Zarządu Służby Więziennej;
8)
przedkładanie Ministrowi Sprawiedliwości zaopiniowanych wniosków o przyznanie zaopatrzenia emerytalnego w drodze wyjątku;
9)
opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego;
10)
rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach z zakresu zaopatrzenia emerytalnego;
11)
prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej oraz wykonywanie budżetu państwa według zasad określonych dla jednostek budżetowych;
12)
wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne;
13)
prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz bieżąca aktualizacja tej bazy;
14)
udostępnianie informacji w sprawach dotyczących zaopatrzenia emerytalnego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
1. 
Obsługę realizacji zadań Dyrektora Biura, o których mowa w § 5, zapewnia Biuro Emerytalne Służby Więziennej, zwane dalej "Biurem Emerytalnym".
2. 
W skład Biura Emerytalnego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Zespół Ustalania Świadczeń;
2)
Zespół Realizacji Świadczeń;
3)
Zespół Obsługi Informatycznej;
4)
samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej;
5)
samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2004 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2413), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321).