Organ właściwy w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin. - Dz.U.2004.240.2413 - OpenLEX

Organ właściwy w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.240.2413

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 października 2004 r.
w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin

Na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa organ właściwy w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin, zakres jego działania, stopień dysponenta środków, siedzibę organu, strukturę organizacyjną oraz sposób powoływania i odwoływania organu oraz jego zastępców.
1.
Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej, zwany dalej "Dyrektorem Biura", jest organem właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego osób, o których mowa w § 1.
2.
Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
3.
Zastępców Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Służby więziennej na pisemny wniosek Dyrektora Biura.
Dyrektor Biura jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.
Siedzibą Dyrektora Biura jest miasto stołeczne Warszawa.
1.
Do zadań Dyrektora Biura należy w szczególności:
1)
ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia oraz ustalanie prawa do innych świadczeń i ich wysokości na podstawie odrębnych przepisów zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin;
2)
dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego oraz przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, a także współpraca z instytucjami finansowymi w tym zakresie;
3)
dokonywanie waloryzacji wypłacanych świadczeń pieniężnych;
4)
dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych;
5)
ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i dochodzenie ich zwrotu;
6)
współpraca z organami emerytalnymi i rentowymi w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego;
7)
współpraca - w granicach uprawnień - z organami administracji rządowej, organami jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz komórkami organizacyjnymi Centralnego Zarządu Służby Więziennej;
8)
przedkładanie Ministrowi Sprawiedliwości zaopiniowanych wniosków o przyznanie zaopatrzenia emerytalnego w drodze wyjątku;
9)
opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego;
10)
rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach z zakresu zaopatrzenia emerytalnego;
11)
prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej oraz wykonywanie budżetu państwa według zasad określonych dla jednostek budżetowych;
12)
wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne;
13)
prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz bieżąca jej aktualizacja;
14)
udostępnianie informacji w sprawach dotyczących zaopatrzenia emerytalnego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
2.
Obsługę realizacji zadań Dyrektora Biura, o których mowa w ust. 1, zapewnia Biuro Emerytalne Służby Więziennej, zwane dalej "Biurem Emerytalnym".
W skład Biura Emerytalnego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Zespół ustalania świadczeń;
2)
Zespół realizacji świadczeń;
3)
Zespół obsługi informatycznej;
4)
Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej;
5)
Samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.