Ordynacja wyborcza do Senatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.66.591

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 sierpnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 28 lipca 1922 r.
Ordynacja wyborcza do Senatu.

Wybory senatorów odbywać się będą przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów ustawy, zawierającej ordynacje, wyborczą do Sejmu, o ile niniejsza ustawa nie zawiera odmiennych postanowień.

1.
Prawo wybierania ma każdy wyborca do Sejmu, który w dniu ogłoszenia wyborów ma ukończonych lat 30 i w dniu tym zamieszkuje w okręgu wyborczym przynajmniej od roku, licząc wstecz od dnia ogłoszenia wyborów w Dzienniku Ustaw.
2.
Warunek jednorocznego zamieszkania nie dotyczy: a) świeżo osiadłych kolonistów, b) robotników, którzy zmienili miejsce pobytu wskutek zmiany miejsca pracy, oraz c) urzędników państwowych, przeniesionych służbowo.

Wybieranymi do Senatu mogą być wszyscy obywatele, niezależnie od miejsca zamieszkania w kraju lub zagranicą, posiadający prawo wybierania do Senatu, o ile w dniu ogłoszenia wyborów mają ukończonych lat 40, nie wyłączając wojskowych.

Wyborcy z całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej wybierają 111 senatorów, z których 93 przypada na listy okręgowe, zaś 18 na listy państwowe.

Każde województwo stanowi jeden okrąg wyborczy; m. st. Warszawa stanowi oddzielny okrąg wyborczy.

1.
Wymienione poniżej okręgi wyborcze wybierają senatorów:
województwoPomorskie3
"Poznańskie7
"Śląskie4
"Krakowskie7
"Lwowskie9
"Stanisławowskie4
"Tarnopolskie5
"Wołyńskie5
"Lubelskie7
"Kieleckie9
"Łódzkie8
"Warszawskie7
"m. st. Warszawa4
województwoBiałostockie4
"Poleskie3
"Nowogródzkie3
"Wileńskie4
Razem93
2.
Ustawa, zmieniająca granice poszczególnych województw, oznaczy także, czy i o ile zmiana tych granic pociąga za sobą zmianę liczby senatorów, przypadających na odnośne województwa.

Obwody głosowania przy wyborach do Senatu odpowiadają obwodom głosowania, ustanowionym dla wyborów do Sejmu.

Wybory do Senatu zarządza Prezydent Rzec/y pospolitej jednocześnie z ogłoszeniem wyborów do Sejmu.

Dzień głosowania wyznaczony będzie na następną niedzielę po dniu wyborów do Sejmu. Jednakże wszystkie terminy, liczone wstecz od dnia wyborów, będą liczone od dnia wyborów do Sejmu.

Jednocześnie ze spisem wyborców do Sejmu naczelnicy gmin sporządzą oddzielny spis wyborców do Senatu.

Reklamacje przeciwko pominięciu kogokolwiek w spisie wyborców lub wpisaniu kogokolwiek nieuprawnionego rozstrzygane będą przez te same władze, co przy wyborach do Sejmu.

Wszystkie czynności władz wyborczych, związane z ustaleniem list kandydatów oraz ustaleniem wyników wyborów w całym okręgu, spełniać będą następujące okręgowe komisje wyborcze, ustanowione dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu:

W

okręgu

woj.

pomorskiego

komisja

okręgu

31

"

"

"

poznańskiego

"

35

"

"

"

śląskiego

"

"

39

"

"

"

krakowskiego

"

"

42

"

"

"

lwowskiego

"

"

51

"

"

"

stanisławowskiego

"

"

53

"

"

"

tarnopolskiego

"

"

54

"

"

"

wołyńskiego

"

"

57

"

"

"

lubelskiego

"

"

26

"

"

"

kieleckiego

"

"

20

"

"

"

łódzkiego

"

"

14

"

"

"

warszawskiego

"

"

2

"

"

m. st. Warszawy

"

"

1

"

"

woj.

białostockiego

"

"

5

"

"

"

poleskiego

"

"

60

"

"

"

nowogródzkiego

"

"

61

"

"

"

wileńskiego

"

"

63

Dekret z dnia 8 stycznia 1919 r. o-postanowieniach karnych za przeciwdziałanie wyborom do Sejmu i wykonywaniu obowiązków poselskich (Dz. P. P. P. № 5 poz. 96) znajduje zastosowanie na całym obszarze b. dzielnicy rosyjskiej także do wyborów do Senatu.

1.
Zgłaszający państwową listę kandydatów do wyborów sejmowych mogą oświadczyć, iż zgłoszą także państwową listę kandydatów do wyborów do Senatu i proszą o oznaczenie listy kandydatów do Senatu tym samym numerem, jakim będzie oznaczona ich lista kandydatów do Sejmu. Żądanie takie należy uwzględniać, o ile rzeczywiście państwowa lista kandydatów do Senatu zostanie w przepisanym ter minie zgłoszona.
2.
Jeżeli ta sama grupa posłów, względnie ta sama grupa wyborców, zgłosiła tylko państwową listę kandydatów do Sejmu, nie zgłosiła zaś takiej listy do Senatu, to numer, który lista ta przy wyborach do Sejmu otrzymała, nie może być użyty na oznaczenie jakiejkolwiek listy państwowej, czy wojewódzkiej przy wyborach do Senatu.
3.
Przepisy niniejsze mają analogiczne zastosowanie także przy oznaczeniu numerami wojewódzkich list kandydatów do Senatu, które nie zgłosiły swojego przyłączenia do żadnej ważnie zgłoszonej państwowej listy kandydatów.
1.
Liczba kandydatów na liście państwowej nie może przewyższać liczby 25, zaś na liście wojewódzkiej dwukrotnej liczby senatorów, przydzielonych województwu według przepisu art. 6.
2.
Nieuwzględnione zostają listy państwowe takich grup wyborców (stronnictw), które z przyłączonych do danej listy państwowej list okręgowych nie przeprowadziły w całem Państwie senatorów conajmniej w trzech okręgach wyborczych.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.