Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.12.87

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 1930 r.

USTAWA
z dnia 22 marca 1929 r.
w sprawie ordynacji wyborczej do Sejmu Śląskiego.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
Art.  1.

Wybory do Sejmu Śląskiego będą przeprowadzone na podstawie przepisów dekretu z dnia 28 listopada 1918 r. o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (Dz. P. P. Nr. 18, poz. 46) w brzmieniu, ogłoszonem rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 528 z dnia 2 sierpnia 1922 r.), a opierającem się na rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1922 r. w przedmiocie ordynacji wyborczej do Sejmu Śląskiego ze zmianami, wyszczególnionemi w art. 2 niniejszej ustawy.

Art.  2.
1) Art. 1 dekretu z dnia 28 listopada 1918 r. w brzmieniu, ogłoszonem rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 528) ma brzmieć:

"Wyborcą do Sejmu Śląskiego jest każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na płeć, który w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o wyborach do Sejmu Śląskiego (art. 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1922 r., Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 528) ma ukończonych 21 lat życia, mieszka przynajmniej od przedednia zarządzenia wyborów na obszarze województwa śląskiego i w myśl postanowień niniejszego dekretu prawa tego nie jest pozbawiony."

2) Art. 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 528) ma brzmieć:

"Dla przeprowadzenia wyborów obszar województwa śląskiego dzieli się na trzy okręgi wyborcze, jak następuje:

Okrąg Nr. 1 z siedzibą Głównej Komisji Wyborczej w Cieszynie obejmuje; miasto Bielsko, powiat Bielsko, powiat Cieszyn, powiat Pszczyna z wyjątkiem gminy Paniowy i powiat Rybnik z wyjątkiem gmin: Bujaków, Chudów, Gerałtowice, Paniówki i Przyszowice. Okrąg ten wybiera 18 posłów.

Okrąg Nr. 2 z siedzibą Głównej Komisji Wyborczej w Katowicach obejmuje miasto Katowice, powiat Katowice oraz gminy: Ruda, Bujaków, Chudów, Gerałtowice, Paniowy, Paniówki i Przyszowice. Okrąg ten wybiera 15 posłów.

Okrąg Nr. 3 z siedzibą Głównej Komisji Wyborczej w Królewskiej Kucie obejmuje miasto Królewska Huta, powiat Świętochłowice z wyjątkiem gminy Ruda, powiat Tarnowskie Góry i powiat Lubliniec, Okrąg ten wybiera 15 posłów."

3) Art. 11 wymienionego wyżej rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"Wybory poselskie będą zarządzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej".

4) W art. 15 tegoż rozporządzenia słowa: "Tymczasową Radę Wojewódzką" zmienia się na słowa: "Śląską Radę Wojewódzką".
5) Ustęp 1 art. 26 tego rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"Osoby, powołane na członków komisyj wyborczych, które uchylają się po przyjęciu wyboru od spełnienia swoich obowiązków bez usprawiedliwionej przyczyny, ulegną karze grzywny od 20 do 100 zł; ukaranie po raz trzeci powoduje wykreślenie z listy członków komisji."

6) Art. 27 tego rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"Członkowie komisyj wyborczych, o ile wskutek udziału w pracach wyborczych ponieśliby dotkliwy uszczerbek w swym zarobku dziennym, otrzymują za dni rzeczywistej pracy diety, o ile mieszkają poza miejscem urzędowania również zwrot kosztów podróży.

Wysokość diet i kosztów podróży określi wojewoda śląski po wysłuchaniu opinji Śląskiej Rady Wojewódzkiej."

7) Art. 58 tego rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"Przewodniczący może usunąć z lokalu wyborczego osoby, które zakłócają spokój lub agitują; w razie zaś usiłowania ponownego wejścia skazać je na grzywnę do 50 zł".

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia i traci swą moc obowiązującą z dniem ogłoszenia ordynacji wyborczej do Sejmu Śląskiego Wojewódzkiego, uchwalonej przez Sejm Śląski, zgodnie z postanowieniami art. 14 i 15 ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny dla województwa śląskiego (Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 497).

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ministrowi Sprawiedliwości.