Art. 98. - [Odpowiednie stosowanie przepisów spadkowych] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2383 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  98.  [Odpowiednie stosowanie przepisów spadkowych]
§  1. 
Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe.
§  2. 
Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za:
1)
zaległości podatkowe, w tym również za zaległości, o których mowa w art. 52 oraz art. 52a;
2)
odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy;
3)
pobrane, a niewpłacone podatki z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika lub inkasenta;
4)
niezwrócone przez spadkodawcę zaliczki na naliczony podatek od towarów i usług oraz ich oprocentowanie;
5)
opłatę prolongacyjną;
6)
koszty postępowania podatkowego;
7)
koszty upomnienia i koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powstałe do dnia otwarcia spadku.
§  3. 
(uchylony).