[Podmioty przekształcone] - Art. 93a. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 93a. - [Podmioty przekształcone] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  93a.  [Podmioty przekształcone]
§  1. 
Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:
1)
przekształcenia innej osoby prawnej,
2)
przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

§  2. 
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:
1)
osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
a)
innej spółki niemającej osobowości prawnej,
b)
spółki kapitałowej;
2)
(uchylony);
3)
stowarzyszenia utworzonego w wyniku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego.
§  3. 
Bank utworzony przez wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego wszystkich składników majątkowych oddziału instytucji kredytowej, stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki instytucji kredytowej związane z działalnością tego oddziału.
§  4. 
Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.
§  5. 
Spółka niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa, wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa wniesionego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek niemających osobowości prawnej.