[Następcy prawni] - Art. 93. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 93. - [Następcy prawni] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  93.  [Następcy prawni]
§  1. 
Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:
1)
osób prawnych,
2)
osobowych spółek handlowych,
3)
osobowych i kapitałowych spółek handlowych

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

§  2. 
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:
1)
innej osoby prawnej (osób prawnych);
2)
osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).
§  3. 
(uchylony).
§  4.  66
 Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:
1)
banku przejmującego inny bank;
2)
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, banku lub instytucji kredytowej przejmujących spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.
66 Art. 93 § 4 dodany przez art. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. (Dz.U.2021.1598) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 września 2021 r.