Art. 88. - [Przechowywanie rachunków przez podatników ] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2651 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  88.  [Przechowywanie rachunków przez podatników ]
§  1. 
Podatnicy wystawiający rachunki są obowiązani kolejno je numerować i przechowywać kopie tych rachunków, w kolejności ich wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
§  2. 
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do podatników obowiązanych do żądania rachunków.