Art. 81. - [Skorygowanie deklaracji podatkowej] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2383 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 24 marca 2024 r.
Art.  81.  [Skorygowanie deklaracji podatkowej]
§  1. 
Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.
§  1a. 
Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a.
§  2. 
Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.
§  3. 
(uchylony).