Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.900 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r. do: 30 czerwca 2020 r.
Art.  81.  [Skorygowanie deklaracji podatkowej]
§  1.  Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.
§  1a.  Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a.
§  2.  Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.
§  3.  (uchylony).