[Forma zwrotu nadpłaty podatku] - Art. 77b. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 77b. - [Forma zwrotu nadpłaty podatku] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  77b.  [Forma zwrotu nadpłaty podatku]
§  1. 
Zwrot nadpłaty następuje:
1)
w przypadku gdy podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wyłącznie na ten rachunek wskazany przez podatnika, płatnika lub inkasenta;
2) 39
 w przypadku gdy podatnik mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, płatnik lub inkasent nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika, płatnika lub inkasenta albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik, płatnik lub inkasent zażądają zwrotu nadpłaty w kasie;
3) 40
 w przypadku gdy podatnik mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wyłącznie na wskazany rachunek bankowy podatnika.
§  2. 
Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:
1)
obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
2)
nadania przekazu pocztowego;
3)
wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.
§  3. 
Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie.
§  4. 
Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.
§  5. 
Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do:
1)
następców prawnych i osób trzecich;
2)
osób, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki;
3)
spółek, które tworzyły podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w chwili utraty przez tę podatkową grupę kapitałową statusu podatnika;
4) 41
 przedstawiciela grupy VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, po utracie przez tę grupę statusu podatnika.
39 Art. 77b § 1 pkt 2 zmieniony przez art. 7 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 lipca 2022 r.
40 Art. 77b § 1 pkt 3 dodany przez art. 7 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 lipca 2022 r.
41 Art. 77b § 5 pkt 4 dodany przez art. 7 pkt 13 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.