Art. 73. - [Powstanie nadpłaty podatku] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2651 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  73.  [Powstanie nadpłaty podatku]
§  1. 
Nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem:
1)
zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej;
2)
pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej;
3)
zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
4)
wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od wysokości pobranego podatku;
5)
zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej.
6)
(uchylony).
§  2. 
Nadpłata powstaje z dniem złożenia:
1)
zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego;
1a)
(uchylony);
2)
deklaracji podatku akcyzowego - dla podatników podatku akcyzowego;
3)
deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy - dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych;
4)
(uchylony).