[Zapłata podatku przez osoby inne niż podatnik] - Art. 62b. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 62b. - [Zapłata podatku przez osoby inne niż podatnik] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  62b.  [Zapłata podatku przez osoby inne niż podatnik]
§  1. 
Zapłata podatku może nastąpić także przez:
1)
małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
2)
aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
3)
inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.
§  2. 
W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.
§  3. 
W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1-3, przepisy dotyczące zapłaty podatku przez podatnika stosuje się odpowiednio.