[Obowiązek zapłaty podatku przelewem] - Art. 61. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 61. - [Obowiązek zapłaty podatku przelewem] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  61.  [Obowiązek zapłaty podatku przelewem]
§  1. 
Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.
§  1a. 
Zapłata opłaty skarbowej przez podatników, o których mowa w § 1, może nastąpić w gotówce.
§  1b. 
Zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców może nastąpić również w gotówce.
§  2. 
Formę rozliczeń, o której mowa w § 1, stosuje się również do wpłat kwot podatków pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełniają warunki określone w § 1.
§  3. 
Przepisu § 1 nie stosuje się:
1)
do zapłaty podatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
2)
gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi lub znakami akcyzy;
3)
do pobierania podatków przez płatników lub inkasentów.
§  4. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, dopuścić zapłatę niektórych podatków papierami wartościowymi, określając szczegółowe zasady stosowania tej formy zapłaty podatku, termin i sposób dokonania zapłaty, rodzaj papieru wartościowego oraz sposób obliczenia jego wartości dla potrzeb zapłaty podatku.