Art. 59. - [Formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2383 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  59.  [Formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego]
§  1. 
Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek:
1)
zapłaty;
2)
pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;
3)
potrącenia;
4)
zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku;
5)
zaniechania poboru;
6)
przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych;
7)
przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym;
8)
umorzenia zaległości;
9)
przedawnienia;
10)
zwolnienia z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m;
11)
nabycia spadku w całości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego stwierdzonego przez prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku - ze skutkiem na dzień otwarcia spadku.
§  2. 
Zobowiązanie płatnika lub inkasenta wygasa w całości lub w części wskutek:
1)
wpłaty;
2)
zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku;
3)
umorzenia, w przypadkach przewidzianych w art. 67d § 3;
4)
przejęcia własności nieruchomości lub przejęcia prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym;
5)
przedawnienia;
6)
zwolnienia z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m;
7)
nabycia spadku w całości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego stwierdzonego przez prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku - ze skutkiem na dzień otwarcia spadku.