Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.900 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r. do: 30 czerwca 2020 r.
Art.  58.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej.