Art. 55. - [Wpłata odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2651 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  55.  [Wpłata odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych]
§  1. 
Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.
§  2. 
Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.