Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.900 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r. do: 30 czerwca 2020 r.
Art.  53a.  [Decyzja podatkowa określająca wysokość odsetek za zwłokę]
§  1.  Jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył deklaracji, wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, organ ten wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie - odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek.
§  2.  34  Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zaliczek na podatek od towarów i usług.
34 Art. 53a § 2 zmieniony przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.1978) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2019 r.