[Delegacja ustawowa - struktura rejestru, formularze, opłaty] - Art. 46f. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 46f. - [Delegacja ustawowa - struktura rejestru, formularze, opłaty] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  46f.  [Delegacja ustawowa - struktura rejestru, formularze, opłaty]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
strukturę rejestru zastawów,
2)
sposób przesyłania wniosków o wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów i innych dokumentów,
3)
wzór wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów,
4)
wzór wniosku o wydanie wypisu z rejestru zastawów i zaświadczenia,
5)
wysokość opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów i zaświadczenia,
6)
tryb zapewnienia dostępu do rejestru zastawów organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych

- przy uwzględnieniu potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania dokumentów, ujednolicenia treści składanych wniosków, sprawności postępowania w sprawie dokonywania wpisu, ułatwienia pozyskiwania informacji zawartych w rejestrze, sprawności wydawania wypisów z rejestru zastawów i zaświadczeń oraz kosztów związanych z wydaniem wypisu z tego rejestru i zaświadczenia.