[Dostęp do rejestru zastawów skarbowych] - Art. 46e. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 46e. - [Dostęp do rejestru zastawów skarbowych] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  46e.  [Dostęp do rejestru zastawów skarbowych]

Dostęp do rejestru zastawów zapewnia się organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru oraz organom egzekucyjnym w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań.