[Rejestr zastawów skarbowych] - Art. 43. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Rejestr zastawów skarbowych] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  43.  [Rejestr zastawów skarbowych]
§  1. 
Tworzy się Rejestr Zastawów Skarbowych, zwany dalej "rejestrem zastawów".
§  2. 
Wpis do rejestru zastawów obejmuje:
1)
datę ustanowienia zastawu skarbowego;
2)
podstawę prawną wniosku o wpis zastawu skarbowego;
3)
oznaczenie organu występującego z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego;
4)
dane dotyczące podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1 i 3: imię i nazwisko lub nazwę (firmę), miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta - numer paszportu lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, oraz znany adres do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
dane identyfikujące przedmiot zastawu skarbowego;
6)
wysokość zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej zabezpieczonej zastawem skarbowym;
7)
datę wygaśnięcia i wykreślenia zastawu skarbowego.
§  3. 
Rejestr zastawów jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
§  4. 
(uchylony).
§  5. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie prowadzenia rejestru zastawów, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania tego rejestru oraz wymiany informacji pomiędzy organami uprawnionymi do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru oraz organami egzekucyjnymi.