[Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości] - Art. 306e. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 306e. - [Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  306e.  [Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości]
§  1. 
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.
§  2. 
Przed wydaniem zaświadczeń, o których mowa w § 1, ustala się, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu.
§  3. 
Nie można odmówić wydania zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe doręczenie decyzji kończącej postępowanie podatkowe, o którym mowa w § 2, przed upływem terminu określonego w art. 306a § 5. Wydając zaświadczenie, organ podaje informację o prowadzonym postępowaniu lub jego zakończeniu.
§  4. 
Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:
1)
czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:
a)
postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,
b)
postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy,
c) 206
 (uchylona);
2)
dotyczące:
a)
okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów,
b)
podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.
§  5. 
Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent, do dnia upływu terminów, o których mowa w art. 49 § 1, nie posiada zaległości podatkowych.
§  6. 
W zakresie, o którym mowa w art. 239d, uznaje się, że do czasu wydania ostatecznej decyzji nie istnieje zaległość podatkowa.
§  7. 
Przepisy § 1-3 i 5 stosuje się odpowiednio w zakresie odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a.
206 Art. 306e § 4 pkt 1 lit. c uchylona przez art. 7 pkt 18 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.