[Udostępnianie innych danych niezawartych w aktach spraw podatkowych] - Art. 297e. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 297e. - [Udostępnianie innych danych niezawartych w aktach spraw podatkowych] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  297e.  187 [Udostępnianie innych danych niezawartych w aktach spraw podatkowych]
§  1. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia:
1)
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
2)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
3)
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
4)
Policji - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655),
5)
Straży Granicznej - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333 oraz z 2022 r. poz. 655),
6)
ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych - w zakresie niezbędnym do podejmowania środków ograniczających w związku z działaniami destabilizującymi sytuację w Ukrainie,
7) 188
 prokuratorowi - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 3 § 1 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1247 i 1259),,
8) 189
 Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

- dane niezawarte w aktach spraw podatkowych inne niż określone w art. 297c, jeżeli znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych.

§  2. 
Dane, o których mowa w § 1, mogą być udostępniane również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
187 Art. 297e zmieniony przez art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.835) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 kwietnia 2022 r.
188 Art. 297e § 1 pkt 7 dodany przez art. 7 pkt 15 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.
189 Art. 297e § 1 pkt 8 dodany przez art. 7 pkt 15 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.