Art. 283. - [Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2651 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  283.  [Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej]
§  1. 
Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez:
1)
naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego - pracownikom izby administracji skarbowej obsługującej tego naczelnika;
1a)
(uchylony);
2)
wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa albo skarbnika jednostki samorządu terytorialnego - pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego;
3)
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub osobę zastępującą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§  2. 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawiera:
1)
oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;
1a)
wskazanie podstawy prawnej;
2)
imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);
3)
numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących);
4)
oznaczenie kontrolowanego;
5)
określenie zakresu kontroli;
6)
datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
7)
podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
8)
pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z przepisów niniejszego działu;
9)
wskazanie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679.
§  3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, uwzględniając elementy upoważnienia określone w § 2.
§  4. 
Upoważnienie, które nie spełnia wymagań, o których mowa w § 2, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli.
§  5. 
Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.