[Zmiana decyzji podatkowej ostatecznej wskutek zmiany okoliczności faktycznych] - Art. 254. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 254. - [Zmiana decyzji podatkowej ostatecznej wskutek zmiany okoliczności faktycznych] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  254.  [Zmiana decyzji podatkowej ostatecznej wskutek zmiany okoliczności faktycznych]
§  1. 
Decyzja ostateczna, ustalająca lub określająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres, może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dniu wydania decyzji.
§  2. 
Zmiana decyzji ostatecznej może dotyczyć tylko okresu, za który ustalono lub określono wysokość zobowiązania podatkowego.