[Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej] - Art. 247. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 247. - [Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  247.  [Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej]
§  1. 
Organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która:
1)
została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości;
2)
została wydana bez podstawy prawnej;
3)
została wydana z rażącym naruszeniem prawa;
4)
dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną;
5)
została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
6)
była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
7)
zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu prawa;
8)
w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.
§  2. 
Organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przewidzianych w art. 68, art. 70 lub art. 118.
§  3. 
Odmawiając stwierdzenia nieważności decyzji w przypadku wymienionym w § 2, organ podatkowy w rozstrzygnięciu stwierdza, że decyzja zawiera wady określone w § 1, oraz wskazuje okoliczności uniemożliwiające stwierdzenie nieważności decyzji.