Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.900 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 30 września 2020 r.
Art.  220.  [Odwołanie od decyzji podatkowej]
§  1.  Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.
§  2.  Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia.