Art. 205. - [Podjęcie zawieszonego postępowania podatkowego] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2651 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  205.  [Podjęcie zawieszonego postępowania podatkowego]
§  1. 
Organ podatkowy podejmuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze postanowienia, zawieszone postępowanie, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające jego zawieszenie.
§  1a. 
W przypadku, o którym mowa w art. 201 § 1c, organ podatkowy:
1)
może w każdym czasie podjąć z urzędu zawieszone postępowanie;
2)
podejmuje zawieszone postępowanie:
a)
gdy wystąpi o to strona - w przypadku postępowania zawieszonego na wniosek,
b)
gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające jego zawieszenie, w szczególności w dniu powzięcia przez organ podatkowy wiadomości o uprawomocnieniu się decyzji organu podatkowego lub orzeczenia sądu w sprawie będącej przedmiotem postępowania, od którego zakończenia uzależniono podjęcie zawieszonego postępowania.
§  2. 
Na postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie.