Art. 200. - [Termin do wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  200.  [Termin do wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego]
§  1. 
Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
§  2. 
Przepisu § 1 nie stosuje się:
1)
w przypadkach przewidzianych w art. 123 § 2 oraz w art. 165 § 5;
2)
w sprawach zabezpieczenia i zastawu skarbowego;
3)
w przypadku przewidzianym w art. 165 § 7, jeżeli decyzja ma zostać wydana wyłącznie na podstawie danych zawartych w złożonym zeznaniu, złożonej informacji lub deklaracji.
§  3. 
Przed wydaniem decyzji z zastosowaniem art. 119a lub środków ograniczających umowne korzyści Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyznacza stronie czternastodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, przedstawiając ocenę prawną sprawy, w tym kwotę korzyści podatkowej, i pouczając o prawie skorygowania deklaracji.
§  4. 
Jeżeli po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w § 3, organ podatkowy zmienił ocenę prawną sprawy lub wysokość korzyści podatkowej, a strona nie skorzystała skutecznie z uprawnienia określonego w art. 81b § 1a w zakresie cofnięcia skutków unikania opodatkowania, organ podatkowy ponownie doręcza wskazane zawiadomienie, uwzględniając zmienioną ocenę prawną.
§  5. 
Przepisu § 3 nie stosuje się, jeżeli w wyniku doręczenia zawiadomienia stronie nie przysługiwałoby uprawnienie wskazane w art. 81b § 1a.