Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.900 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 30 września 2020 r.
Art.  191.  [Zasada swobodnej oceny dowodów przez organ podatkowy]

Organ podatkowy ocenia na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.