Art. 159. - [Treść wezwania w postępowaniu podatkowym] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2651 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  159.  [Treść wezwania w postępowaniu podatkowym]
§  1. 
W wezwaniu należy wskazać:
1)
nazwę i adres organu podatkowego;
2)
imię i nazwisko osoby wzywanej;
3)
w jakiej sprawie i w jakim charakterze oraz w jakim celu osoba ta zostaje wezwana;
4)
czy osoba wezwana powinna stawić się osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie;
4a)
(uchylony);
5)
termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce zgłoszenia się osoby wzywanej lub jej pełnomocnika;
6)
skutki prawne niezastosowania się do wezwania.
§  1a. 
W przypadku wzywania strony na przesłuchanie w wezwaniu należy również poinformować o prawie odmowy wyrażenia zgody na przesłuchanie i o związanej z tym możliwości niestawienia się na wezwanie.
§  1b. 
Wezwanie zawiera również informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, chyba że wezwany posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.
§  2. 
Wezwanie powinno być podpisane przez pracownika organu podatkowego, z podaniem jego imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.