[Doręczenie osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej] - Art. 151. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 151. - [Doręczenie osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r. do: 30 czerwca 2022 r.
Art.  151.  [Doręczenie osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej]
§  1. 
Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności - osobie upoważnionej do odbioru korespondencji lub prokurentowi. Przepisy art. 146, art. 148 § 2 pkt 1 oraz art. 150 i art. 150a stosuje się odpowiednio.
§  2. 
W razie niemożności doręczenia pisma w lokalu siedziby pisma doręcza się za pokwitowaniem zarządcy budynku lub dozorcy, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o doręczeniu pisma zarządcy budynku lub dozorcy umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, na drzwiach lokalu siedziby adresata lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję, na której mieści się lokal tej siedziby.