Art. 145. - [Doręczenie stronie, przedstawicielowi, pełnomocnikowi w postępowaniu podatkowym] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2383 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  145.  [Doręczenie stronie, przedstawicielowi, pełnomocnikowi w postępowaniu podatkowym]
§  1. 
Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi.
§  2. 
Jeżeli ustanowiono pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi pod adresem wskazanym w pełnomocnictwie.
§  2a. 
Pełnomocnikowi mającemu miejsce zamieszkania za granicą, który nie wskazuje adresu do doręczeń w kraju, pisma doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres elektroniczny.
§  3. 
W razie niewyznaczenia pełnomocnika do doręczeń, o którym mowa w art. 138g, organ podatkowy doręcza pisma jednemu z pełnomocników.