[Sposoby doręczeń; zasada oficjalności doręczeń] - Art. 144. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 144. - [Sposoby doręczeń; zasada oficjalności doręczeń] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r. do: 30 czerwca 2022 r.
Art.  144.  [Sposoby doręczeń; zasada oficjalności doręczeń]
§  1.  93
 (uchylony).
§  1a.  94
 Organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że doręczenie następuje w siedzibie organu podatkowego.
§  1b.  95
 W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez:
1)
operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, albo
2)
pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
§  1c.  96
 W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a i § 1b pkt 1, organ podatkowy doręcza pisma:
1)
przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, albo
2)
za pokwitowaniem przez pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
§  1d.  97
 W przypadku doręczenia decyzji, której organ podatkowy nadał rygor natychmiastowej wykonalności, albo decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, organ może doręczyć decyzję w sposób określony w § 1c. Przepisów § 1a i § 1b pkt 1 nie stosuje się.
§  2.  98
 W zakresie spraw określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3f § 4 organ podatkowy może, za zgodą adresata, doręczać pisma przez portal podatkowy.
§  2a.  99
 Wyrażenie i wycofanie zgody, o której mowa w § 2, następuje przez portal podatkowy.
§  2b.  100
 Wycofanie zgody, o której mowa w § 2, wywołuje skutki prawne z upływem dnia roboczego następującego po jej wycofaniu.
§  2c.  101
 W przypadku wyrażenia albo wycofania zgody, o której mowa w § 2, organ podatkowy poucza o skutkach prawnych wynikających z jej wyrażenia albo wycofania.
§  2d.  102
 W przypadku doręczania pisma przez portal podatkowy pismo uznaje się za doręczone w dniu wskazanym w urzędowym poświadczeniu odbioru, a w przypadku jego braku - po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma na portalu podatkowym.
§  3.  103
 (uchylony).
§  4.  104
 W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys, za pokwitowaniem.
§  5. 
Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego.
93 Art. 144 § 1 uchylony przez art. 84 pkt 28 lit. a ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.
94 Art. 144 § 1a dodany przez art. 84 pkt 28 lit. b ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.
95 Art. 144 § 1b dodany przez art. 84 pkt 28 lit. b ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.
96 Art. 144 § 1c dodany przez art. 84 pkt 28 lit. b ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.
97 Art. 144 § 1d dodany przez art. 84 pkt 28 lit. b ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.
98 Art. 144 § 2 zmieniony przez art. 84 pkt 28 lit. c ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.
99 Art. 144 § 2a dodany przez art. 84 pkt 28 lit. d ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.
100 Art. 144 § 2b dodany przez art. 84 pkt 28 lit. d ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.
101 Art. 144 § 2c dodany przez art. 84 pkt 28 lit. d ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.
102 Art. 144 § 2d dodany przez art. 84 pkt 28 lit. d ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.
103 Art. 144 § 3 uchylony przez art. 84 pkt 28 lit. e ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.
104 Art. 144 § 4 zmieniony przez art. 84 pkt 28 lit. f ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.