[Sposoby doręczeń; zasada oficjalności doręczeń] - Art. 144. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 144. - [Sposoby doręczeń; zasada oficjalności doręczeń] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  144.  [Sposoby doręczeń; zasada oficjalności doręczeń]
§  1.  117
 (uchylony).
§  1a.  118
 Organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że doręczenie następuje na konto w systemie teleinformatycznym organu podatkowego albo w siedzibie organu podatkowego.
§  1b.  119
 W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez:
1)
operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, albo
2)
pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
§  1c.  120
 W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a i § 1b pkt 1, organ podatkowy doręcza pisma:
1)
przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, albo
2)
za pokwitowaniem przez pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
§  1d.  121
 W przypadku doręczenia decyzji, której organ podatkowy nadał rygor natychmiastowej wykonalności, albo decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, organ może doręczyć decyzję w sposób określony w § 1c. Przepisów § 1a i § 1b pkt 1 nie stosuje się.
§  2.  122
 (uchylony).
§  2a.  123
 (uchylony).
§  2b.  124
 (uchylony).
§  2c.  125
 (uchylony).
§  2d.  126
 (uchylony).
§  3.  127
 (uchylony).
§  4.  128
 W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys, za pokwitowaniem.
§  5. 
Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego.
117 Art. 144 § 1 uchylony przez art. 84 pkt 28 lit. a ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.
118 Art. 144 § 1a:

- dodany przez art. 84 pkt 28 lit. b ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.

- zmieniony przez art. 7 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.

119 Art. 144 § 1b dodany przez art. 84 pkt 28 lit. b ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.
120 Art. 144 § 1c dodany przez art. 84 pkt 28 lit. b ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.
121 Art. 144 § 1d dodany przez art. 84 pkt 28 lit. b ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.
122 Art. 144 § 2 uchylony przez art. 7 pkt 13 lit. b ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.
123 Art. 144 § 2a uchylony przez art. 7 pkt 13 lit. b ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.
124 Art. 144 § 2b uchylony przez art. 7 pkt 13 lit. b ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.
125 Art. 144 § 2c uchylony przez art. 7 pkt 13 lit. b ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.
126 Art. 144 § 2d uchylony przez art. 7 pkt 13 lit. b ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.
127 Art. 144 § 3 uchylony przez art. 84 pkt 28 lit. e ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.
128 Art. 144 § 4 zmieniony przez art. 84 pkt 28 lit. f ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2320) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2021 r.