[Wyłączenie stosowania przepisów] - Art. 14na. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2022.2651 t.j. - OpenLEX

Art. 14na. - [Wyłączenie stosowania przepisów] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2651 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 9 lutego 2023 r.
Art.  14na.  [Wyłączenie stosowania przepisów]
§  1. 
Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:
1)
z zastosowaniem art. 119a;
2)
w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
3)
z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.
§  2. 
Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.