Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.900 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 30 września 2020 r.
Art.  119zzk.  [Stosowanie przepisów k.p.a. do nakładania kary pieniężnej]

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do nakładania kary pieniężnej stosuje się przepisy działu IVA Kodeksu postępowania administracyjnego.