Art. 119zr. - [Zakres przekazywanych informacji] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1325 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r. do: 4 października 2021 r.
Art.  119zr.  [Zakres przekazywanych informacji]
§  1. 
Informacje, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 1 i art. 119zq pkt 1, obejmują:
1)
identyfikator banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2)
datę i godzinę wysłania danych;
3)
rodzaj rachunku podmiotu kwalifikowanego, kod waluty rachunku podmiotu kwalifikowanego, numer rachunku podmiotu kwalifikowanego w formacie Numeru Rachunku Bankowego lub inny numer - w przypadku rachunku lokaty terminowej, datę zakończenia okresu, na jaki umowa lokaty terminowej została zawarta - w przypadku rachunku lokaty terminowej, oraz datę otwarcia i zamknięcia rachunku podmiotu kwalifikowanego;
4)
dane identyfikacyjne podmiotu kwalifikowanego, jeżeli są dostępne, zawierające:
a)
firmę, nazwę albo imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 119zg pkt 4 lit. b,
b)
rodzaj prowadzonej działalności, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i datę rejestracji lub rozpoczęcia działalności oraz kraj rejestracji podmiotu kwalifikowanego lub rezydencji podatkowej,
c)
numer PESEL, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podmiotu kwalifikowanego mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w państwie lub na terytorium spoza Unii Europejskiej - EURONIP lub inny numer identyfikacji podatkowej,
d)
dane adresowe prowadzonej działalności, siedziby oraz adres korespondencyjny podmiotu kwalifikowanego zawierający kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu,
e)
numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu kwalifikowanego;
5)
dane identyfikacyjne pełnomocnika do rachunków podmiotu kwalifikowanego i reprezentanta podmiotu kwalifikowanego, a także jego beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jeżeli są dostępne, zawierające:
a)
imię i nazwisko,
b)
numer PESEL oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
c)
datę i kraj urodzenia oraz obywatelstwo,
d)
dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu,
e)
numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
§  2. 
Informacje, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 1 i art. 119zq pkt 1, obejmują także:
1)
datę ustanowienia pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego i reprezentanta podmiotu kwalifikowanego;
2)
zakres umocowania pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego;
3)
informacje o blokadach rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz o blokadach środków na rachunku podmiotu kwalifikowanego dokonanych na podstawie odrębnych ustaw zawierające:
a)
wskazanie, czy blokada dotyczy jednego rachunku podmiotu kwalifikowanego,
b)
kwotę blokady,
c)
termin, do którego obowiązuje blokada,
d)
organ, na żądanie którego została dokonana blokada

- jeżeli są dostępne;

4)
informacje o zajęciach wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające:
a)
wskazanie, czy zajęcie dotyczy jednego rachunku podmiotu kwalifikowanego,
b)
wskazanie, czy zajęcie zostało dokonane w postępowaniu egzekucyjnym czy w postępowaniu zabezpieczającym,
c)
kwotę należności pieniężnej, na poczet której dokonano zajęcia,
d)
organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia

- jeżeli są dostępne;

5)
wskazanie numeru rachunku VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonego dla rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będącego podmiotem kwalifikowanym;
6) 20
 wskazanie, czy rachunek wymieniony w art. 119zg pkt 5 lit. a i c jest rachunkiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1hb pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
§  3. 
Zestawienia, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 2 i art. 119zq pkt 3, obejmują:
1)
dane identyfikacyjne nadawcy i odbiorcy transakcji, jeżeli są dostępne, zawierające:
a)
imię i nazwisko lub nazwę,
b)
dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu;
2)
numer rachunku nadawcy transakcji i rachunku odbiorcy transakcji;
3)
datę obciążenia lub uznania rachunku podmiotu kwalifikowanego;
4)
kwotę i walutę transakcji;
5)
tytuł i opis transakcji;
6)
saldo początkowe i saldo końcowe zestawienia transakcji dotyczących rachunku podmiotu kwalifikowanego;
7)
dane identyfikacyjne osoby, o której mowa w § 1 pkt 5 - w przypadku gdy osoba ta złożyła dyspozycję przeprowadzenia transakcji dotyczącej rachunku podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na rachunek podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z rachunku podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych wydanej do rachunku podmiotu kwalifikowanego - jeżeli są dostępne;
8)
informację o łącznej kwocie środków zajętych przez organ egzekucyjny lub zablokowanych na rachunku podmiotu kwalifikowanego;
9)
numer rachunku prowadzonego w celu automatycznej identyfikacji dyspozycji składanych z rachunku podmiotu kwalifikowanego (rachunek wirtualny), jeżeli dyspozycje dotyczą uznania takiego rachunku - w przypadku zestawień przekazywanych przez bank albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową prowadzące ten rachunek.
§  4. 
Informacje, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 3, obejmują:
1)
identyfikator banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2)
datę i godzinę przekazania informacji;
3)
kody walut rachunków, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 3, numery tych rachunków w formacie Numeru Rachunku Bankowego oraz daty ich otwarcia i zamknięcia.
§  5. 
Dane, o których mowa w art. 119zp § 1 oraz art. 119zq, są przekazywane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
20 Art. 119zr § 2 pkt 6 dodany przez art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2122) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.