Art. 119zh. - [Rachunki wyłączone spod regulacji] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1325 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r. do: 4 października 2021 r.
Art.  119zh.  [Rachunki wyłączone spod regulacji]

Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do rachunków:

1)
podmiotów kwalifikowanych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski;
2)
banków spółdzielczych prowadzonych przez bank zrzeszający w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2020 r. poz. 449 i 695);
3)
banków prowadzonych przez inne banki;
4)
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzonych przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową;
5)
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej prowadzonych przez banki;
6)
Skarbu Państwa;
7)
Narodowego Funduszu Zdrowia;
8)
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
9)
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.