[Odpowiedzialność podatkowa dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości] - Art. 114a. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 114a. - [Odpowiedzialność podatkowa dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  114a.  [Odpowiedzialność podatkowa dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości]
§  1. 
Dzierżawca lub użytkownik nieruchomości odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem będącym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z opodatkowania nieruchomości, powstałych podczas trwania dzierżawy lub użytkowania.
§  1a. 
Przepis § 1 stosuje się, jeżeli między dzierżawcą lub użytkownikiem a podatnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym lub majątkowym w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo wynikające ze stosunku pracy.
§  2. 
Zakres odpowiedzialności dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości nie obejmuje należności wymienionych w art. 107 § 2.