Art. 110. - [Odpowiedzialność podatkowa rozwiedzionego małżonka] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2651 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  110.  [Odpowiedzialność podatkowa rozwiedzionego małżonka]
§  1. 
Rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.
§  2. 
Odpowiedzialność, o której mowa w § 1, nie obejmuje:
1)
niepobranych należności wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1;
2)
odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych powstałych po dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.
§  3. 
Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie unieważnienia małżeństwa oraz separacji.