[Odpowiednie stosowanie] - Art. 109. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 109. - [Odpowiednie stosowanie] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  109.  [Odpowiednie stosowanie]
§  1. 
W sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej przepisy art. 29, art. 47 § 1, art. 51 § 1, art. 53 § 3, art. 54, art. 55, art. 57, art. 59, art. 60, art. 64-66 oraz art. 76-76b stosuje się odpowiednio.
§  2. 
W razie niedotrzymania terminu płatności osoba trzecia odpowiada również za naliczone po dniu wydania decyzji o jej odpowiedzialności podatkowej odsetki za zwłokę od:
1)
zaległości podatkowych;
2)
należności wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1;
3)
niezwróconych w terminie zaliczek na naliczony podatek od towarów i usług.