Art. 108. - [Decyzja o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2651 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  108.  [Decyzja o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej]
§  1. 
O odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji.
§  2. 
Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej nie może zostać wszczęte przed:
1)
upływem terminu płatności ustalonego zobowiązania;
2)
dniem doręczenia decyzji:
a)
określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
b)
o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,
c)
w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług,
d)
określającej wysokość należnych odsetek za zwłokę,
e)
określającej wysokość zaległości podatkowej, o której mowa w art. 52 oraz art. 52a;
3)
dniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego - w przypadku, o którym mowa w § 3;
4)
dniem odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w przypadku, o którym mowa w § 3a.
§  3. 
W razie wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie deklaracji, na zasadach przewidzianych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przed orzeczeniem o odpowiedzialności osoby trzeciej nie wymaga się uprzedniego wydania decyzji, o której mowa w § 2 pkt 2.
§  3a. 
W razie odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przed orzeczeniem o odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe podatnika lub płatnika z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 nie wymaga się uprzedniego wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego i decyzji, o której mowa w art. 53a.
§  4. 
Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna, odstąpiono od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych albo nie przystąpiono do egzekucji administracyjnej w wyniku uprawdopodobnienia przez organ egzekucyjny braku możliwości uzyskania w toku egzekucji administracyjnej kwoty przewyższającej koszty egzekucyjne.