Art. 107. - [Zakres odpowiedzialności podatkowej osób trzecich] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2651 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  107.  [Zakres odpowiedzialności podatkowej osób trzecich]
§  1. 
W przypadkach i w zakresie przewidzianych w niniejszym rozdziale za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie.
§  1a. 
Osoby trzecie odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z następcą prawnym podatnika za przejęte przez niego zaległości podatkowe.
§  2. 
Jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, osoby trzecie odpowiadają również za:
1)
podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów;
2)
odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych;
3)
niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych zaliczek;
4)
koszty postępowania egzekucyjnego.
§  3. 
Ogłoszenie upadłości podatnika lub jego następcy prawnego nie ma wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę w odniesieniu do osoby trzeciej.