Art. 106. - [Odpowiedzialność zapisobiercy za zobowiązania podatkowe] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2651 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  106.  [Odpowiedzialność zapisobiercy za zobowiązania podatkowe]
§  1. 
Zapisobierca, który otrzymał należny mu zapis, ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spadkodawcy.
§  2. 
Zakres odpowiedzialności zapisobiercy ograniczony jest do wartości otrzymanego zapisu.
§  3. 
Do odpowiedzialności zapisobiercy stosuje się odpowiednio przepisy art. 97 § 1 i art. 97a oraz art. 98-103.