[Zawiadomienie spadkobierców] - Art. 103. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 103. - [Zawiadomienie spadkobierców] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  103.  [Zawiadomienie spadkobierców]
§  1. 
Organy podatkowe zawiadamiają spadkobierców o:
1)
złożonych przez spadkodawcę odwołaniach od decyzji, zażaleniach na postanowienia i skargach do sądu administracyjnego;
2)
decyzjach wydanych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, jeżeli nie upłynął termin płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej lub termin płatności rat;
3)
decyzjach i postanowieniach, które zostały doręczone spadkodawcy, a w dniu jego śmierci nie upłynął jeszcze termin do złożenia odwołania, zażalenia lub skargi do sądu administracyjnego;
4)
wszczętej kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej;
5)
złożonych przez spadkodawcę wnioskach o wszczęcie postępowania;
6)
postępowaniach wszczętych z urzędu wobec spadkodawcy.
§  2. 
W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, terminy do złożenia odwołania, zażalenia lub skargi do sądu administracyjnego biegną ponownie od dnia doręczenia zawiadomienia.